SunBrisbane LOGO ECCQ

ECCQ

ECCQ에서 진행되는 Certificate 3 in Individual Support

ECCQ
2023.08.23 11:25 535 0

본문

안녕하세요. 


저희 ECCQ에서 Individual Support 트레이닝 코스를 제공한다 하여 정보 공유합니다. 


9월 6일 날 시작되며, 장소는 웨스트 앤드입니다. 
394be6b2fe222f4d5c0058bd54370b09_1692757484_2887.jpg
 

위 트레이닝 프로그램은 퀸즐랜드 정부의 지원하에 운영됩니다. 


자격 요건 확인 그리고 프로그램에 관하여 궁금하신 점이 있으시면,


담당자 Zack에게 0426 290 038로 전화 또는 skillingforwork@eccq.com.au로 연락 주세요.감사합니다. 좋은 하루 보내세요!

 

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
ECCQ 2023.11.22 92
ECCQ 2023.11.20 118
ECCQ 2023.11.02 258
ECCQ 2023.10.26 336
ECCQ 2023.10.09 396
ECCQ 2023.09.25 519
ECCQ 2023.09.20 474
ECCQ 2023.09.11 543
ECCQ 2023.08.23 536
ECCQ 2023.08.23 529
ECCQ 2023.08.21 451
ECCQ 2023.08.17 447
ECCQ 2023.08.14 464
ECCQ 2023.08.07 468
ECCQ 2023.07.27 483
ECCQ 2023.07.17 513
ECCQ 2023.07.12 589
ECCQ 2023.07.05 536
ECCQ 2023.06.26 626
ECCQ 2023.06.13 680
ECCQ 2023.06.12 789
ECCQ 2023.06.07 614
ECCQ 2023.05.25 631
ECCQ 2023.05.15 700
ECCQ 2023.05.15 763
ECCQ 2023.05.10 697
ECCQ 2023.04.24 809
ECCQ 2023.04.16 797
ECCQ 2023.03.15 975
ECCQ 2023.03.15 1,091
ECCQ 2023.03.01 1,027
ECCQ 2023.03.01 954
ECCQ 2023.02.13 1,059
ECCQ 2023.02.01 1,059
ECCQ 2023.02.01 955
ECCQ 2023.02.01 1,035
ECCQ 2023.01.17 1,023
ECCQ 2023.01.17 992
ECCQ 2023.01.02 909
ECCQ 2022.12.21 1,136
ECCQ 2022.11.30 1,115
ECCQ 2022.11.23 1,245
ECCQ 2022.11.17 1,291
ECCQ 2022.11.17 1,251
ECCQ 2022.11.17 1,048
ECCQ 2022.11.09 1,536
ECCQ 2022.09.01 1,555
ECCQ 2022.08.27 1,527
ECCQ 2022.08.27 1,634
ECCQ 2022.08.15 1,373
ECCQ 2022.08.15 1,590
ECCQ 2022.08.03 1,524
ECCQ 2022.07.26 1,304
ECCQ 2022.07.12 1,216
ECCQ 2022.07.06 1,183
ECCQ 2022.07.06 1,429
ECCQ 2022.06.30 1,214
ECCQ 2022.06.30 1,474
ECCQ 2022.06.30 1,200
ECCQ 2022.06.16 1,478
ECCQ 2022.06.16 1,511
ECCQ 2022.06.09 1,233
ECCQ 2022.06.03 1,593
ECCQ 2022.06.03 1,268
ECCQ 2022.05.23 2,013
ECCQ 2022.05.19 1,338
ECCQ 2022.05.11 1,820
ECCQ 2022.05.11 1,606
ECCQ 2022.05.11 1,521
ECCQ 2022.05.04 9,183
ECCQ 2022.04.24 1,503
ECCQ 2022.04.22 2,009
ECCQ 2022.04.19 1,486
ECCQ 2022.03.29 1,440
ECCQ 2022.03.22 1,923
ECCQ 2022.03.22 1,693
ECCQ 2022.03.13 1,841
ECCQ 2022.01.27 1,741
ECCQ 2022.01.20 1,844
ECCQ 2021.12.21 2,203
ECCQ 2021.12.17 1,888
ECCQ 2021.12.01 2,147
ECCQ 2021.11.25 2,013
ECCQ 2021.11.10 1,791
ECCQ 2021.11.10 2,062
ECCQ 2021.11.03 1,866
ECCQ 2021.10.25 2,105
ECCQ 2021.10.20 2,277
ECCQ 2021.10.14 1,780
ECCQ 2021.10.14 2,009
ECCQ 2021.09.29 1,815
ECCQ 2021.09.29 1,814
ECCQ 2021.09.22 2,175
ECCQ 2021.09.21 1,765
ECCQ 2021.09.21 1,705
ECCQ 2021.09.08 1,888
ECCQ 2021.08.18 1,948
ECCQ 2021.08.11 2,192
ECCQ 2021.08.07 2,282
ECCQ 2021.08.03 2,022