ECCQ

[BBV] 호주 이민자에게 끊이지 않는 건강 과제 - 만성 B형 간염

ECCQ
2023.08.23 10:49 1,077 0

본문


안녕하세요. 


브리즈번 날씨가 점점 포근해지고 있네요. 


저는 추위보단 더위를 좋아하기 때문에 기분 좋게 


차근차근 옷장 속에 고이 개어있던 여름 옷을 꺼내고 있는 중이랍니다. 오늘은 '호주 이민자에게 끊이지 않는 건강 과제 - 만성 B형 간염'


이라는 주제로 제작된 기사 내용의 요약본과 전체 내용을 나누어봅니다.394be6b2fe222f4d5c0058bd54370b09_1692754724_2827.png
394be6b2fe222f4d5c0058bd54370b09_1692754728_1542.png
 


* 아래의 디자인은 코리안 라이프에서 제작해주셨습니다* 


394be6b2fe222f4d5c0058bd54370b09_1692754732_8196.jpg
 

-
(07) 3844 9166
 0428 484 595
 카카오톡: koreaneccq
 korean@eccq.com.au
 
#간염 #만성B형간염 #B형간염백신 #B형간염예방접종 #Fibroscan #hepatitisB #간탄력도검사 #bloodtest #피검사 #초음파검사 #ultrasound #호주 #브리즈번 #퀸즐랜드 #케언즈 #호주건강 #ECCQ #eccqbbv

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
ECCQ 2024.05.09 242
ECCQ 2024.04.09 435
ECCQ 2024.03.21 486
ECCQ 2024.01.24 671
ECCQ 2024.01.22 750
ECCQ 2023.12.20 862
ECCQ 2023.12.15 823
ECCQ 2023.12.10 818
ECCQ 2023.11.22 815
ECCQ 2023.11.20 752
ECCQ 2023.11.02 826
ECCQ 2023.10.26 929
ECCQ 2023.10.09 997
ECCQ 2023.09.25 1,097
ECCQ 2023.09.20 997
ECCQ 2023.09.11 1,054
ECCQ 2023.08.23 1,058
ECCQ 2023.08.23 1,078
ECCQ 2023.08.21 977
ECCQ 2023.08.17 948
ECCQ 2023.08.14 921
ECCQ 2023.08.07 945
ECCQ 2023.07.27 972
ECCQ 2023.07.17 1,036
ECCQ 2023.07.12 1,076
ECCQ 2023.07.05 1,091
ECCQ 2023.06.26 1,138
ECCQ 2023.06.13 1,199
ECCQ 2023.06.12 1,328
ECCQ 2023.06.07 1,078
ECCQ 2023.05.25 1,111
ECCQ 2023.05.15 1,211
ECCQ 2023.05.15 1,368
ECCQ 2023.05.10 1,239
ECCQ 2023.04.24 1,329
ECCQ 2023.04.16 1,320
ECCQ 2023.03.15 1,553
ECCQ 2023.03.15 1,649
ECCQ 2023.03.01 1,557
ECCQ 2023.03.01 1,501