ECCQ

[BBV] B형 간염 백신

ECCQ
2023.11.22 15:52 813 0

본문6f09e1c89126a50a75f7284d3112992e_1700635160_7223.png 


과거에 B형 간염을 앓았거나 백신 접종을 받았다면 면역력이 생겨 B형 간염에 걸리지 않습니다. 즉 백신 접종이 불필요합니다. 


또한, 백신이 작용하려면 모든 주사를 맞아야 합니다. 


썬브리즈번을 이용하시는 모든 분들 좋은 하루 보내세요^^

 

-
(07) 3291 1227
 0428 484 595
 카카오톡: koreaneccq
 이메일: korean@eccq.com.au
 


댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
ECCQ 2024.05.09 241
ECCQ 2024.04.09 427
ECCQ 2024.03.21 485
ECCQ 2024.01.24 670
ECCQ 2024.01.22 748
ECCQ 2023.12.20 861
ECCQ 2023.12.15 821
ECCQ 2023.12.10 817
ECCQ 2023.11.22 814
ECCQ 2023.11.20 751
ECCQ 2023.11.02 826
ECCQ 2023.10.26 928
ECCQ 2023.10.09 996
ECCQ 2023.09.25 1,097
ECCQ 2023.09.20 996
ECCQ 2023.09.11 1,053
ECCQ 2023.08.23 1,058
ECCQ 2023.08.23 1,077
ECCQ 2023.08.21 976
ECCQ 2023.08.17 947
ECCQ 2023.08.14 921
ECCQ 2023.08.07 944
ECCQ 2023.07.27 971
ECCQ 2023.07.17 1,033
ECCQ 2023.07.12 1,075
ECCQ 2023.07.05 1,089
ECCQ 2023.06.26 1,137
ECCQ 2023.06.13 1,198
ECCQ 2023.06.12 1,327
ECCQ 2023.06.07 1,077
ECCQ 2023.05.25 1,111
ECCQ 2023.05.15 1,209
ECCQ 2023.05.15 1,368
ECCQ 2023.05.10 1,236
ECCQ 2023.04.24 1,328
ECCQ 2023.04.16 1,319
ECCQ 2023.03.15 1,553
ECCQ 2023.03.15 1,648
ECCQ 2023.03.01 1,556
ECCQ 2023.03.01 1,499